Energialiikide ressursikasutus

Energia ei teki ei millestki. Söejaamades kasutatakse söe põletamisel tekkivat soojust vee aurustamiseks, et aur paneks tööle generaatoriga ühendatud turbiini. Tuumajaamades asendab söelkatelt tuumareaktor, mis samuti tekitab soojust, kuid mitte kasvuhoonegaase ega muid saasteaineid peale kasutatud tuumkütuse. See radioaktiivne  materjal vajab muidugi erilist käsitsemist, kuid on valdavas osas ümbertöödeldav ja uuesti kütusena kasutatav. 

Ka taastuvenergiast elektri tootmine vajab materjale (seal hulgas suhteliselt suures koguses haruldasi metalle) tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide ehitamiseks, samuti vaba maapinda.

Mida ja kui palju energia tootmiseks kulub?

Päikeseenergia tootmine on küll CO2-vaba, kuid tootmisseadmete – päikesepaneelide – tootmine nõuab lisakserinevate kütuste kasutamisele ka suurel hulgal hõbedat, tina ja alumiiniumi. Kusagil tuleb neid kaevandada.

HÜDRO

Hüdroenergia kasutab küll väga vähe ressursse, kuid eeldab langeva veemassi olemasolu. Paraku on maailmas (suuremahulise) hüdroenergia potpotentsiaal ammendumas ning Eestis sobilikke tingimusi praktiliselt pole.

TUUL

Tuuleenergia ressursikasutus on küll väiksem, kuid selle toimimiseks on vaja rohkem maad ja haruldasi metalle, nagu molübdeen. Lisaks võtavad tuulepargid enda alla suuri maa-alasid.

BIOKÜTUSED

Biomassi saadakse puidutööstuse jääkidest ning vedelaid biokütuseid erinevate põllukultuuride kasvatamisel. Ca. 90% Eestis toodetud taastuvenergiast pärineb  biomassist. Jätkusuutlikuks saab pidada vaid niisugust biokütuste tootmist, mis kasutab tõesti jääke. Umbes pool Eestis raiutavast metsast läheb energia tootmiseks nii Eestis kui eksporditakse hakkepuidu ja graanulitena Euroopasse.

TUUM

Tuumaenergia kasutab kütusena harlikult uraani. Tuumkütuse energiatihedus on võrreldes fossiilkütustega miljoneid kordi suurem, mistõttu kulub seda ka vähem ning ka jääkprodukte on seega vähem. Tuumajaam vajab taastuvenergiaga võrreldes väga vähe maapinda ning on tootmisel täiesti CO2-vaba. Kogu elukaare CO2-heitme kogus on võrreldav tuule- ja päikeseenergia omaga.